Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

19:06
19:05
Reposted fromdanio danio viashowmetherainbow showmetherainbow
19:05
6151 c220 500
Reposted fromdanio danio viashowmetherainbow showmetherainbow
19:05

July 15 2017

17:23
5929 14fd 500
17:02
Reposted fromFlau Flau viate-quiero te-quiero
17:02
7933 3440 500

July 09 2017

10:18
3220 594e
10:17
1773 2349
Reposted fromxawery xawery viaalliwantisyou alliwantisyou
10:17
7031 887e 500
Reposted frompierdolony pierdolony
10:17
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasziiiz sziiiz
10:13
6748 68c0 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadusielecc dusielecc
10:13
Reposted fromLeonardo-DiCaprio Leonardo-DiCaprio viafreska freska
10:13
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viafreska freska
10:12
8747 3a8c
Reposted fromadaamanth adaamanth viaszlugtime szlugtime
10:12
2758 c88b 500
Reposted frominculubum inculubum viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
10:11

July 06 2017

13:39
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viasziiiz sziiiz
13:38
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasziiiz sziiiz
12:36
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl